payrolluitzendbureau.com

Payroll uitzendbureau

Welkom op de website met uitleg en informatie over onze unieke payroll (backoffice) dienstverlening voor een uitzendbureau in Nederland.

Bent u op zoek naar informatie over payroll? Zoekt u een payrollbedrijf voor uw uitzendbureau in uw eigen regio? Of wilt u een WAB-proofed payrollofferte voor uw uitzendbureau (backoffice) ontvangen? Stopt u dan met verder zoeken! ‘Payroll Uitzendbureau’ is namelijk de website in Nederland, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u hieronder beknopte informatie over payroll in relatie tot uitzenden bij een uitzendbureau in Nederland. En daarnaast hoe u onze unieke payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten voor uw uitzendbureau na invoering van de WBA nog steeds/juist nu goed kunt gebruiken.

Meer informatie over payroll en een uitzendbureau

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen. Of wilt u misschien nog meer informatie hierover voor uw uitzendbureau in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor uw uitzendbureau of organisatie aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van onze payroll (backoffice) dienstverlening voor u, uw uitzendbureau, intermediairs en kandidaten, CAO-uitzendkrachten, uitzendbranche na de invoering van de WBA en de bijbehorende tarieven in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Verschil payroll en uitzendbureau

Doordat voor 1 januari 2020 een uitzendbureau en payrollbedrijf beide payroll op de markt aanboden. En uitzenden en payroll in juridische zin zo goed als gelijk waren. Beide vielen namelijk onder de wettelijke definitie van een ‘uitzendovereenkomst’. Hield dit in dat de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van een payrollwerknemer en een uitzendkracht in principe gelijk waren. Hierdoor zagen veel mensen (m.n. politiek), ondernemers en werkgevers de echte verschillen tussen payroll en uitzenden bij een uitzendbureau niet meer.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per
1 januari 2020 zijn de verschillen tussen uitzenden bij een uitzendbureau en payroll nu wettelijk vastgelegd. Hierdoor is er gelukkig veel in de payrollmarkt in Nederland veranderd.

De bijzondere uitzendregels (flexibele regels) zijn namelijk alleen nog maar bedoeld voor partijen die een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) hebben. Bij payroll is hier dus geen sprake van of ooit van geweest. Daarom mag vanaf 1 januari 2020 de flexibiliteit van het uitzenden ook niet meer bij payroll worden toegepast.

Payrollwerknemers hebben daarnaast sinds de invoering van de WAB recht op geheel dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, als werknemers die al bij een werkgever in dienst zijn/waren.

Uitzendovereenkomst en definitie payroll

Een payrollovereenkomst, c.q. uitzendovereenkomst, was voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wettelijk als volgt:

“een uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.”

Definitie payroll

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er echter een aparte wettelijke definitie van payroll gekomen. Van payroll is nu sprake als er aan de volgende twee criteria wordt voldaan:

  1. De payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) heeft niet zelf vraag en aanbod bij elkaar gebracht (allocatiefunctie).
  2. De werknemer (lees payrollwerknemer) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever (lees inlener elders worden geplaatst (exclusiviteit).

De wettelijke definitie van payroll luidt nu als volgt in Nederland:

“het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.”

Kenmerkend voor payroll is dus nu volgens deze definitie dat (1.) de payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) geen ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult en (2.) dat de arbeidskracht (lees payrollwerknemer) exclusief aan de opdrachtgever (lees inlener) ter beschikking wordt gesteld. Alleen als aan beide criteria wordt voldaan, is er dus sinds
1 januari 2020 sprake van payroll en niet van uitzenden!

De overeenkomst (c.q. payrollcontract) tussen een payrollwerknemer en het payrollbedrijf en de payrollovereenkomst tussen het payrollbedrijf met een derde (opdrachtgever, c.q. ondernemer) bepaalt dus of er sprake is van payroll. Dit betekent dat er niet per bedrijf wordt gekeken of er sprake van payroll of van uitzenden is. Maar dat dit nu van de individuele driehoeksrelatie afhankelijk is.

Uitzendbureau en allocatiefunctie

De verplichte allocatiefunctie bij uitzenden bestaat eruit dat het uitzendbureau:

“een actieve rol vervult in het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid door een actieve werving van de uitzendkracht (de mogelijkheid van inschrijving als werkzoekende) en een actieve werving van inleners, waarbij de intercedenten van het uitzendbureau de uitzendkrachten vervolgens (na actieve bemiddeling) ter beschikking stellen aan de inlener of verschillende inleners.”

Daarnaast staat in de toelichting bij de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat de volgende indicaties ook relevant bij de allocatiefunctie van een uitzendbureau zijn:

  a. Of de formele (uitzend)werkgever de arbeidskracht (zelf) heeft geworven en geselecteerd, bijvoorbeeld door plaatsing van een vacature of het actief benaderen van potentiële arbeidskrachten en daarnaast het actief benaderen van opdrachtgevers;
  b. Of en in welke mate de opdrachtgever/derde bemoeienis heeft gehad met de werving en selectieproces en de inlener dus zelf de allocatiefunctie heeft vervuld of dit een derde voor hem laten doen, niet zijnde de formele werkgever;
  c. Of de werknemers eerder in dienst of anderszins werkzaam waren bij de inlenende onderneming (draaideurconstructie) en de inlener zelf de allocatiefunctie heeft vervuld;
  d. Of er sprake is van een tijdelijke vraag naar arbeid door de inlener, dat wil zeggen of de uitzendwerkgever zich voornamelijk bezighoudt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid, zoals vervanging van werknemers tijdens ziekte of andere afwezigheid, het opvangen van piekuren of soortgelijke plotselinge opkomende werkzaamheden;
  e. De structurele aard van de werkzaamheden/functie die door de arbeidskracht verricht moeten worden bij de inlener (en dus geen tijdelijk vraag naar arbeid);
  f. Of het bedrijf (formele werkgever) in zijn geheel geen allocatieve activiteiten heeft (zoals het hebben van een vacaturesite en intercedenten in dienst hebben die actief werven en alloceren).

Payroll en exclusief terbeschikkingstelling

Exclusiviteit en terbeschikkingstelling moeten dus met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 bij payroll in onderlinge samenhang worden gezien. Dat geldt ook voor de volgende indicaties, die moeten helpen bij het vaststellen of er van exclusieve terbeschikkingstelling en payroll sprake is:

  a. Welke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en de inlener gemaakt (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);
  b. Of de arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;
  c. Hoe lang de arbeidskracht al (exclusief) bij de inlener werkzaam is en of voorheen bij de inlener werkzaam is geweest;
  d. Of de arbeidskracht ook met de inlener praktische zaken (bijvoorbeeld gerelateerd aan zijn arbeidsvoorwaarden) moet afspreken, zoals zijn vakanties;
  e. Of de inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van de arbeidskracht, zoals functioneringsgesprekken.

Inlenersbeloning en overige maatregelen

Voor payroll geldt dus vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dat payrollwerknemers, zoals al eerder is vermeld, op geheel dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers, al in dienst, recht hebben.

Bij uitzenden is met de komst van de WAB de inlenersbeloningsregeling maar tot zes elementen
beperkt gebleven. Bij payroll dienen echter nu alle arbeidsvoorwaarden, vanuit ‘goed’ werkgeverschap
volledig te worden overgenomen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en payroll

1. De wettelijke ketenregeling:
Voor de rechtspositie geldt vanaf januari 2020 dat voor payroll de wettelijke ketenregeling, zoals bij de inlener, van toepassing is. Dus een payrollwerknemer mag maar maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar worden aangeboden. Voordat hij/zij recht op een vast payrollcontract heeft.
De contractflexibiliteit, die uitzenden kent (zoals in Fase A en B), is met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dus niet meer van toepassing op payroll!!

2. Geen uitzendbeding:
Bij payroll kan geen beroep meer op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV) worden gedaan.

3. Gelijke arbeidsvoorwaarden:
Qua arbeidsvoorwaarden moet bij payroll, zoals u al heeft kunnen lezen, volledig bij die van de inlener worden aangesloten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payroll worden toegepast!! Bij uitzenden is de inlenersbeloning maar tot zes elementen beperkt gebleven. Bij payroll zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans alle elementen uit de inlenersbeloningsregeling dus voor zowel reguliere als payrollwerknemers volledig gelijk. Een payrollwerknemer heeft nu bij een inlener met payroll ook recht op een geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc.

4. Recht op een ‘adequaat’ pensioen
Ook hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het huidige StiPP-pensioen is namelijk niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverspremie) en is per 1 januari 2021 dus als payrollpensioen komen te vervallen.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dat een payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Soms is dit zelfs verplicht. Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (BpfBouw) worden aangemeld.

Kunnen (geen verplichtstelling) payrollwerknemers hier echter niet aan deelnemen. Dan pas is de adequate pensioenregeling (14,5% premie voor de werkgever) de oplossing voor een payrollbedrijf.

Brand New Day is een voorbeeld van 1 van de pensioenaanbieders in Nederland, die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en haar payrollmedewerkers heeft.

Tenslotte hebben de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geen toegevoegde waarde meer voor payroll.

Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

Verschillen uitzendbureau en payroll

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per
1 januari 2020 zijn de verschillen tussen uitzenden bij een uitzendbureau en payroll bij een payrollbedrijf nu dus in het kort als volgt:

Uitzendbureau:

  1. Werving & selectie van werknemers (kandidatenbak);
  2. Werknemers kunnen zonder toestemming bij meerdere werkgevers te werk worden gesteld (allocatiefunctie);
  3. Fasensysteem (Fase A+B);
  4. 78 weken uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV);
  5. Uitzendbeding;
  6. Zes elementen m.b.t. inlenersbeloning;
  7. Pensioenregeling StiPP;
  8. Over het algemeen duurder dan payroll door werving & selectie.

Enkele voorbeelden van uitzendbureaus in Nederland zijn: Randstad, YoungCapital, Manpower, Unique, Adecco, Tempo-Team, Start People, Timing, Luba, Brunel, Maandag, DPA Professionals en Olympia.

Payroll:

  1. Ondernemer en/of werkgever werft en selecteert zelf werknemers;
  2. Toestemming van de ondernemer en/of werkgever voor het elders te werk stellen (exclusiviteit);
  3. Wettelijke ketenbepaling inlener (3 x 3);
  4. Geen uitzendbeding en toepassing uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht;
  5. Alle arbeidsvoorwaarden inlener (alle inlenersbeloningselementen);
  6. Eigen Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) of adequaat payrollpensioenregeling;
  7. Over het algemeen goedkoper dan uitzenden bij een uitzendbureau.
Vraag een payrollofferte voor uw uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waarom payroll nog steeds voor een uitzendbureau geschikt is.

Door onze payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten
kan uw uitzendbureau of organisatie in 1 keer van al haar arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s en administratieve handelingen (back office) verlost zijn.

Doordat uw daadwerkelijke kostprijs bij onze payroll (backoffice) dienstverlening o.a. door ziekte (ons risico) niet wijzigt. Weet u vooraf wat een kandidaat u daadwerkelijk per uur kost. Daarnaast kunnen wij van ‘Payroll Uitzendbureau’ ook uw facturering naar uw opdrachtgevers en loonbetalingen naar uw kandidaten in uw huisstijl verzorgen.

Wij van ‘Payroll Uitzendbureau’ zijn de specialist in payroll (backoffice) dienstverlening voor uitzendbureaus in Nederland. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij zowel uw intermediairs als kandidaten payrollen. Wij zorgen met onze payroll (backoffice) dienstverlening er tevens voor dat de gehele backoffice van uw uitzendbureau WAB-proofed wordt ingericht. Waardoor u en uw intermediairs zich weer op het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kunnen focussen. En uw kandidaten zorgeloos hun werk bij uw opdrachtgevers kunnen doen.

Wilt u meer over onze unieke WAB-proofed payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten voor uitzendbureaus in Nederland weten? Vraag dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte bij ons aan.

Wij van ‘Payroll Uitzendbureau’ adviseren u dan graag
verder over o.a. al onze WAB-proofed payroll dienstverleningsmogelijkheden en voordelen voor uw uitzendbureau en kandidaten.

Vraag een payrollofferte voor uw uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!
klik hier

Backoffice uitzendbureau uitbesteden met payroll

Als ondernemer in de uitzendbranche wilt u zich richten op uw core business. Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. ‘Payroll Uitzendbureau’ is de specialist in payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten voor uitzendbureaus in Nederland. Door onze jarenlange ervaring en expertise verzorgen wij op dit moment al voor vele uitzendbureaus in Nederland de backoffice en administratie.

Payroll dienstverlening voor uitzendbureaus wordt vaak
ook wel backoffice dienstverlening genoemd. Voor een intermediair (uitzendbureau) moet een backoffice dienstverlening meer dan alleen het verlonen van
kandidaten zijn.

Vandaar dat onze payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten voor uitzendbureaus naast de verloning van medewerkers, o.a. ook de voorfinanciering
van de salarissen, facturatie aan opdrachtgevers, debiteurenbeheer, NEN-certificering en vraagbaak voor advies over CAO’s en wet en regelgeving bevatten.

Voorfinanciering voor een uitzendbureau

Zeker als u een nieuw uitzendbureau wilt starten of snel wilt groeien. Is de voorfinanciering vaak een knelpunt. Tussen het moment waarop uw medewerkers betaald moeten worden en uw opdrachtgever uw factuur betaalt, zit gemiddeld 30-45 dagen. Per medewerker betekent dit dus een gemiddelde voorfinanciering van ruim 1 maandsalaris.

Facturatie rechtstreeks aan uw opdrachtgevers

Wij van ‘Payroll Uitzendbureau’ kunnen bij onze payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten rechtstreeks aan uw opdrachtgevers factureren. Op uw factuur staat dan het logo van uw uitzendbureau. Het risico van niet betalen ligt dan bij onze payroll (backoffice) dienstverlening ook bij ons. Tevens zijn wij van ‘Payroll Uitzendbureau’ hierbij dan ook verantwoordelijk voor uw debiteurenbeheer en debiteurenrisico.

NEN 4400-1 certificering voor uw uitzendbureau

Bij onze payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten voor uitzendbureaus maakt u gebruik van onze NEN-4400-1 certificering. Zodoende heeft uw uitzendbureau geen kosten voor het lidmaatschap van de ABU of NBBU en periodieke controles (audits).

Voor alle vragen op het gebied van HRM is ‘Payroll Uitzendbureau’ de vraagbaak voor u, uw intermediairs en kandidaten.

Voordelen payroll dienstverleningsvarianten

Kortom, u heeft als (startend) uitzendbureau met het uitbesteden van uw backoffice met onze unieke WAB-proofed payroll dienstverleningsvarianten o.a. de volgende voordelen:

  1. Geen opstarttijd en -kosten eigen uitzendbureau;
  2. Snelle geautomatiseerde inschrijving klanten en kandidaten;
  3. Juiste toepassing van de inlenersbeloning;
  4. Gebruik van een G-rekening;
  5. Overname risico’s voor Wet ketenaansprakelijkheid (WKA);
  6. Overname Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI);
  7. Recente WKA-verklaring;
  8. Diverse mogelijkheden (koppelingen) om uren te registreren en accorderen;
  9. Arbeidsovereenkomsten en urenbriefjes digitaal ondertekenen;
  10. Geen kosten per kandidaat voor eigen toegang internetportal;
  11. Correcte verloning (diverse sectoren);
  12. Meer tijd voor acquisitie;
  13. Focus op werving, selectie en plaatsing;
  14. Facturatie aan klanten;
  15. Facturering uit uw naam en op uw BTW-nummer mogelijk;
  16. Debiteurenbeheer;
  17. Voorfinanciering en betaling lonen en marges (snelle afdracht);
  18. Direct NEN 4400-1, Kiwa, ABU, NBBU en VCU gecertificeerd;
  19. Uw eigen huisstijl en logo’s;
  20. 24/7 toegang/gebruik managementinformatiesysteem (portal);
  21. Alles WAB-proofed.

Vraag een payrollofferte voor uw uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat kost payroll voor een uitzendbureau?

De tarieven voor onze speciale payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten voor uitzendbureaus zijn altijd maatwerk.
Zij hangen namelijk o.a. af van de contractvormen, wijze van verlonen, omvang debiteurenportefeuille, betalingsvoorwaarden en aantal kandidaten (volume).

De kosten van onze payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten zijn namelijk ook uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u zelf kandidaten in Nederland in dienst heeft. Maakt uw uitzendbureau deze kosten ook.

U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor of accountant uit. En heeft daarnaast een arbodienstcontract, RIE en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er door iedere nieuwe dienst en/of product weer extra administratief werk bij.

Verschillen eigen kostprijs en personeelskosten

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten en kostprijs zijn echter dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een kandidaat in Nederland u exact per uur kost.

Vaste all-in tarieven

Omdat wij van ‘Payroll Uitzendbureau’ met vaste all-in tarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken en u bij onze payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten alles aan 1 partij uitbesteedt. Heeft u op voorhand uw personeelskosten en kostprijs continu 24/7 inzichtelijk.
U heeft hierdoor met onze payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten duidelijkheid en bent u in veel gevallen ook nog eens goedkoper uit.
U bespaart namelijk op uw eigen personeelskosten.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij onze tarieven inbegrepen. Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen, premies en loonbelastingen afdrachten, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekterisico, arbodienst, personeels- en salarisadministratie en contractbeheer.

Totale kosten per uur inzichtelijk

Wij van ‘Payroll Uitzendbureau’ hanteren de scherpste en goedkoopste tarieven op de Nederlandse payrollmarkt. Daarnaast hanteren wij ook aangepaste factoren voor: overwerk, toeslagdelen, studenten/scholieren
of ouderen en premiekortingen. De netto onkostenvergoedingen en pensioenpremies worden 1:1 aan u doorberekend.

U weet hierdoor van te voren wat uw kandidaat u per daadwerkelijk gewerkt uur kost. Dit komt omdat u bij onze payroll (backoffice) dienstverlening alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw kandidaten betaalt.

Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een uitzendondernemer in de uitzendbranche in Nederland om met tegenvallende personeelskosten
of verrassingen te worden geconfronteerd.

Meer weten over de voordelen van onze unieke payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten voor (startende) uitzendbureaus in Nederland? Vraag dan nu een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte op maat bij ons aan.

Over 'Payroll Uitzendbureau'

Wij van ‘Payroll Uitzendbureau’ kunnen elke ondernemer en/of uitzendbureau in de uitzendbranche in Nederland een passende WAB-proofed payroll (backoffice) dienstverleningsvariant tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraag daarom nu direct een geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over onze unieke WAB-proofed payroll (backoffice) dienstverleningsvarianten voor u, uw uitzendbureau en kandidaten in Nederland binnen 24 uur!

Vraag een payrollofferte voor uw uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de uitzendbranche

Veel van de volgende payrollbedrijven bieden naast ons van ‘Payroll Uitzendbureau’ ook hun payrolldiensten in o.a. de uitzendbranche aan.

Zij verzorgen net als ons ook vaak de gehele backoffice van uitzendbureaus in Nederland. Sommige zijn daarom net als ons in payroll en/of backoffice dienstverlening voor uitzendbureaus in Nederland gespecialiseerd.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van onze payroll dienstverlening

Naast de redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de uitzendbranche in Nederland doorslaggevend om voor hun uitzendbureau van onze payroll (backoffice) dienstverlening gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroll Uitzendbureau' uw personeels- en salarisadministratie (backoffice) van uw uitzendbureau met onze payroll (backoffice) dienstverlening voor scherpe tarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs met onze payroll (backoffice) dienstverlening goedkoper uit bent. Dan wanneer u uw kandidaten in Nederland zelf zou verlonen. U bespaart namelijk bij onze payroll (backoffice) dienstverlening aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten en Arbo kosten.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten (payrollkosten) met onze payroll (backoffice) dienstverlening zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast tarief per gewerkt uur van uw kandidaat en ontvangt hiervan periodiek één factuur van ons. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale personeels- en/of uitzendkosten met onze payroll (backoffice) dienstverlening. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van ons bij onze payroll (backoffice) dienstverlening.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij onze payroll (backoffice) dienstverlening. Dit betekent dat u dus met gebruik van onze payroll (backoffice) dienstverlening in Nederland. Uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen. Daarnaast heeft u ook niets meer met stijgende indirecte werkgeverslasten voor uw uitzendbureau te maken. U maakt immers gebruik van onze payroll (backoffice) dienstverlening voor uw backoffice.

Vraag een payrollofferte voor uw uitzendbureau aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

U blijft de baas binnen uw uitzendbureau

In de praktijk blijft u voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw uitzendbureau en voor uw kandidaten de opdrachtverstrekker bij onze payroll (backoffice) dienstverlening. Wij van 'Payroll Uitzendbureau' fungeren slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft dus bij onze payroll (backoffice) dienstverlening voor uw intermediairs en kandidaten nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw uitzendbureau en op uw werkvloer verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw intermediairs en/of kandidaten verandert er feitelijk dus niet veel met onze payroll (backoffice) dienstverlening. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's meer met payroll

Wij zijn bij onze payroll (backoffice) dienstverlening volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw personeel, c.q. payrollkrachten. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte meer bij payroll

Bij onze payroll (backoffice) dienstverlening loopt u geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's voor wat betreft ziekte en ontslag meer. Dit betekent dat u als voordeel dus ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij onze payroll (backoffice) dienstverlening niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u of uw intermediairs en/of kandidaten ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw kandidaten bij onze payroll (backoffice) dienstverlening geregeld. U ziet aan uw kandidaten in Nederland wordt door ons van 'Payroll Uitzendbureau' bij onze payroll (backoffice) dienstverlening ook gedacht. Na dit alles gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat onze unieke payroll (backoffice) dienstverlening voor u, uw uitzendbureau, intermediairs en/of kandidaten in Nederland kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!